فوتبال و دگر هچ!

م.ر.ب با هیجان مطلق و کاملا مصمم:  آخ آخ امشب بازی بارسا و بایرنه!!!  بزن شبکه اچ.دی!! بزن! تشویق

من: اول باید اسم دوتا از بازیکناشو بگی! گاوچران

م.ر.ب: مممم.. مسی و.. مسی و شوماخر!!! یول

و این چنین بود که قریب به کوارتری از ساعت جفتی خندیدیم و خندیدیم:

دوتایی: قهقههقهقهه

من: شووووماخر؟!! خنده

م.ر.ب: زباننیشخند

دوتایی: قهقههقهقهه

/ 0 نظر / 26 بازدید